Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Verktøy for analyse av vurderingsordninger

Vurderer du å søke penger fra oss innen innsatsområdet digital vurdering? Her har du en rubrikk som kan benyttes til analyse av planlagte vurderingsordninger i emner og studieprogram.

Kriteriene i venstre kolonne av rubrikken beskriver generiske kvaliteter ved vurdering, mens standarder uttrykker nivå innen gitte kriterier. Vurdering i ett konkret emne kan for eksempel score høyt i forhold til pålitelighet, men lavt i forhold til gyldighet osv. Hvilke krav som blir stilt til vurderingen, avhenger av konteksten, for eksempel om vurderingen kun er for læring eller om den også teller til endelig karakter. De ulike kriteriene er kort omtalt under tabellen. 

Hvordan standarder fastsettes og kommuniseres, framgår imidlertid ikke av rubrikken. Den kan benyttes uavhengig av teknologi, og vil være nyttig ved overgang til digitale løsninger.

 

Standarder

 

Svært lav

 

 

 

Svært høy

Kriterier

1

2

3

4

5

Pålitelig

 

 

 

 

 

Gyldig

 

 

 

 

 

Autentisk

 

 

 

 

 

Transparent

 

 

 

 

 

Rettferdig

 

 

 

 

 

 

Pålitelighet

Pålitelighet handler om konsistens i vurdering, altså at samme prestasjon blir gitt samme vurdering av på ulike tidspunkt og/eller av ulike vurderingspersoner.

Gyldighet

Handler om at en får målt/dokumentert det som faktisk er intensjonen med vurderingen. Det gis ulike aspekter av gyldighet, for eksempel prediktiv gyldighet og innholdsgyldighet.

Autentisk

Betyr at dokumentasjon/besvarelser til vurdering er den som står som forfatter og ingen andre. Vesentlig spørsmål i forbindelse med integritet i utdanning, plagiering, kildebruk mv.

Transparent

Dette handler om fellesforståelse av vekting av ulike oppgaver til eksamen, eller vekting av ulike deler av en samlet portefølje. Tilgang til sensorveiledning/scoringsskjema.

Rettferdig

Vurderingen må legges opp slik at den yter rettferdighet til kandidatens bidrag, og at den ikke diskriminerer på grunnlag av forhold som rase, kjønn, etnisitet, språk eller alder.

Hvert av kriteriene over kan utdypes nærmere ved å konsultere litteraturen på feltet.

- Utviklet av professor Vidar Gynnild, NTNU, 2016 på vegne av NUVs ekspertgruppe for digital vurdering.

Skriv ny kommentar