Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Utlysning av utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning 2019

En ung person med hjelm, vernebriller og arbeidsklær jobber fokusert med noe
Foto: InstituteForApprenticeships (CC-lisens på Flickr)

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) lyser med dette ut inntil 42 millioner kroner til kvalitetsutvikling i høyere yrkesfaglig utdanning. Målet med midlene er økt kvalitet i utdanningene ved fagskolene og godt samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør.

- Dette er den tredje utlysningen som fokuserer på kvalitetsutvikling og digitalisering i høyere yrkesfaglig utdanning, påpeker seksjonsleder Jon Lanestedt i Diku, og viser til at den springer ut av det systematiske kvalitetsarbeidet som Stortinget har vedtatt gjennom Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden. Her heter det bl.a.:

Ny digital teknologi med mulighet for nettbasert undervisning kan gjøre det enklere å utvide tilbudet og gjøre det tilgjengelig for flere. Fleksible utdanningsformer kan være med på å styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet gjennom videoforelesninger, simulatorer, osv. På samme måte kan de også gjøre det mulig for personer i arbeidslivet å få ny kunnskap gjennom lett tilgjengelig utdanning.

Utviklingsmidlene vil i 2019 tildeles prosjekter og tiltak som bidrar til følgende:

  • utvikling av nye utdanninger i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv
  • utvikling av digitale læremidler
  • bruk av digital teknologi for læring
  • engangsinvestering i utstyr og infrastruktur

Private og offentlige fagskoler kan søke om midler.

Søknadsfristen er 15. mars 2019 kl. 15.00

Søknadsskjema

Hele utlysningen

Retningslinjer for tilskudd til kvalitetsutvikling i høyere yrkesfaglig utdanning for 2019

 

Foto: Institute For Apprenticeship (CC-lisens på Flickr).

Tema: 

Skriv ny kommentar