Synkron undervisning: suksessfaktor nummer 1 for Nettspansk

Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen har det faglige ansvaret for Nettspansk og Senter for etter- og videreutdanning har det administrative ansvaret.

Nettundervisning kan være både et supplement til og en erstatning for campusundervisning. Helt fra oppstart i 2002 har Nettspansk først og fremst vært en erstatning for campusundervisning ettersom studentene oftest bor langt unna lærestedet. Derfor har det også vært viktig å finne en undervisningsform som gir fjernstudentene tilhørighet til et fellesskap samtidig som den ivaretar full fleksibilitet.

Fra første stund er det lagt vekt på synkron undervisning, først gjennom den chatbaserte læringsplattformen LINGO, som er utviklet ved UiB, men fra høsten 2009 ved hjelp av Adobes læringsplattform som muliggjør bruk av audio og video i tillegg til chat og visning av powerpoint, m.m. Programmet er meget enkelt i bruk og krever ingen teknisk kompetanse fra studentene utover det å kunne bruke hodetelefon med mikrofon på egen PC.

Se eksempel på hvordan plattformen fungerer på https://admin.emea.acrobat.com/_a843984738/p94603485/

Se også våre nettressurser som er fritt tilgjengelig for andre.

Grunnen til at Nettspansk har valgt å satse på synkron undervisning til faste tider er opplevelsen av at dette er den beste formen for språklæring. Kommunikasjon er nøkkelordet i all språkopplæring og kommunikasjon foregår best i samhandling med andre, og aller best synkront. I tillegg føler studentene seg sett, de er selv med på å gi forelesningen innhold og lærerne får øyeblikkelig tilbakemelding når det er noe studentene ikke forstår.

Full fleksibilitet fås ved at all undervisning kan spilles inn og gjenskapes i ettertid. Dette gjør at studenter som ikke har kunnet delta på forelesningene kan gjenoppleve forelesningen, dog bare som tilskuer. Avspillingen av forelesningen inneholder alle elementer som har funnet sted i selve timen og gir derfor en følelse av at man selv er til stede i selve undervisningen.

Synkron nettundervisning med Adobe brukes også på flere andre EVU-tilbud ved UiB og også på noen campusemner.

Nettspansk fikk i 2009 den nordisk-baltiske prisen Boldic Award

For mer informasjon kontakt: Førsteamanuensis Åse Johnsen,
faglig koordinator for nettspansk, ase.johnsen@if.uib.no