Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Ny virksomhet fra årsskiftet

Lederne av de tre virksomhetene som skal slås sammen etter årsskifte. Fra venstre: Jon Lanestedt (Norgesuniversitetet), Geir Strøm (PKU) og Harald Nybølet (SIU).

1. januar 2018 blir Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slått sammen til én virksomhet. Tjenestene og aktivitetene fortsetter i første omgang som før.

– Brukerne våre kan være trygge på at vi vil videreføre tjenestene og aktivitetene fra SIU, Norgesuniversitetet og PKU med samme gode kvalitet som før, forsikrer direktør Harald Nybølet, som skal lede den nye virksomheten.

Den sammenslåtte virksomheten skal fremme kvalitet i universiteter og høgskoler, fagskoler og kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom nasjonale og internasjonale insentivordninger. Videre skal den styrke kvalitet gjennom internasjonalisering i grunnopplæringen.

– Inntil vi har nytt navn på plass og nye felles kommunikasjonskanaler er etablert, vil vi fortsette å bruke de tre organisasjonenes nettsider som i dag. Formelt er SIU det midlertidige navnet på den nye organisasjonen, forteller Nybølet.

Fra nyttår vil han lede en organisasjon med rundt 110 ansatte, med hovedkontor i Bergen og kontor i Tromsø.

Nye oppgaver

Den nye virksomheten har ansvar for arbeidet med å etablere en ny nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning. I tillegg vil den overta ansvaret for lærebokutvalget fra UHR og Sentre for fremragende utdanning (SFU) og utdanningskvalitetsprisene fra NOKUT. Overføringen av SFU-ordningen vil skje gradvis.

Satt i gang av Kunnskapsdepartementet

Bakgrunnen for sammenslåingen er regjeringens omorganisering av kunnskapssektoren som ble kunngjort i juni 2017, og som bygger på rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra fra januar 2016. Hensikten med å slå sammen SIU, Norgesuniversitetet og PKU er å samle tilskuddsordninger og programmer som skal bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning, fagskoler og kunstnerisk utviklingsarbeid. Virksomheten vil fortsatt ha ansvar for internasjonalisering i hele utdanningsløpet, inkludert grunnopplæringen.

Se også: Ny organisering i kunnskapssektoren (pressemelding fra KD)

Tema: 

Skriv ny kommentar