Norgesuniversitetets hovedoppgave er kvalitetsutvikling

Kunnskapsdepartementets prosjekt om organisering av kunnskapssektoren er nå i sluttfasen. Her deler vi hovedpoengene i Norgesuniversitetets innspill til denne prosessen.

Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning peker på sterke koblinger mellom digitalisering og utdanningskvalitet. Digitalisering for utdanningskvalitet er Norgesuniversitetets hovedmandat. Vi fremmer kvalitet i høyere utdanning og utvikling av innovativ pedagogisk praksis. Dette gjør vi gjennom å støtte utforsking og utnyttelse av muligheter de mulighetene digitalisering gir.

Mot denne bakgrunnen er det riktig at Norgesuniversitetet blir organisert sammen med andre miljøer som arbeider med kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Dette har også departementet foreslått i et par av de modellene de har lagt fram, sier direktør Jon Lanestedt.

IKT-strategi og helhetlige løsninger i norsk universitets- og høgskolesektor omtaler en nasjonal konkurransearena for å stimulere til fornyelse av utdanningsprosesser. Kultur for kvalitet i høyere utdanning utdyper dette i kapittel 5.3. Her argumenteres det for å «etablere en samlet nasjonal arena for utdanningskvalitet, hvor dagens ordninger og nye virkemidler kan sees i en strategisk og faglig sammenheng».

Som ledd i sektorens kvalitetsarbeid, gir Regjeringen dermed Norgesuniversitetets sentrale anliggende, innovativ pedagogisk praksis ved økt digitalisering av læringsprosesser, en sentral plass i det helhetlige kvalitetsarbeidet. Her vil vi bidra til «prosjekter som stimulerer til systematisk utviklingsarbeid for å heve kvaliteten i høyere utdanning», som det står i stortingsmeldingen.

I Kultur for kvalitet i høyere utdanning slås det fast at «de virkemidlene som allerede er etablert, og som fungerer godt i SIU, Norgesuniversitetet, NOKUT og Forskningsrådet, vil bli sett i sammenheng med hverandre og med de nye støtteformene som etableres». På en slik samordnet arena vil «samspill med arbeidsliv, inklusive etter- og videreutdanning, internasjonalisering, studentaktiviserende undervisning samt digitalisering» være viktige elementer, står det videre i meldingen. Det skulle være unødvendig å påpeke at digitaliseringen er en sentral innsatsfaktor i de andre fire elementene i listen.

- Vår etablerte rolle i sektorens kvalitetsutviklingsarbeid og muligheten til å delta i en samordnet nasjonal konkurransearena er hovedgrunnene til at Norgesuniversitetet ønsker en framtid i en virksomhet som arbeider bredt med utvikling av utdanningskvalitet. Dette er det det legges opp til i Kunnskapsdepartementets siste framlegg i prosessen, poengterer Lanestedt.

 

Kommentarer

Som gammal styreleiar i NUV synest eg det er flott at de kommenterer kvalitetsmeldinga grundig, og at de peikar på kopling til andre organ som arbeider med kvalitet. Pass no berre på at dette ikkej blir ein invitasjon til å flytta NUV til Oslo, distribuert organsiering er ikkje så populært i praksis i hovudstaden.

Eit hjartesukk: Teksten over er tyngre enn ei tung vitskapleg utgreiing. Ta eit kurs i å skriva nettekstar! Ein lesbarheitstest gav følgjande resultat: LIKS: 65 – Veldig tunglest.

Takk for innspill. Når det gjelder flytting, kan du være trygg. Regjeringen har lovet at i denne prosessen skal det flyttes arbeidsplasser ut av Oslo-området til Vestlandet og de tre nordligste fylkene skal styrkes. NUVs folk sitter trygt i Tromsø.

Takk også for tilbakemelding på språkføringen. Mye av teksten er basert på innspillene vi har sendt til departementet og bærer nok preg av den sjangeren. Jeg har tatt tilbakemeldingen din som en oppfordring og redigerer teksten med tanke på lesbarhet. Nå er LIKS-indeksen under 60, så jeg har fått den ned en kategori.

Skriv ny kommentar