Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kvalitetsmeldingen viktig for revidert langtidsplan for forskning og utdanning

Studenter forsker i laboratorium med PC

Regjeringen skal revidere langtidsplan for forskning og utdanning. Norgesuniversitetet mener at Meld. St. (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning er essensiell for dette arbeidet.

I vårt innspill til revideringen av Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og utdanning 2015-2024 skriver vi at en av utfordringene med denne planen er at den i hovedsak befatter seg med forskning og svært lite med utdanning.

Det er unødvendig å påpeke at det er overordnet viktig å utvikle kunnskap for å møte de store utfordringene. Det er imidlertid ikke dokumentert at det er noen automatikk i at gode forskningsinitiativer fører til god utdanning på bachelor- og masternivå, og særlig ikke når det gjelder pedagogiske metoder. I stedet blir de beste forskerne ved våre institusjoner ikke sjelden fritatt for undervisning for å kunne gå fullt inn i EU-prosjekter og SFF-arbeid.

- Utdanningen må ut av «forskningsskyggen» og sidestilles med forskningen når det gjelder status, ressurser og prioritering ved lærestedene, sier Norgesuniversitetets direktør Jon Lanestedt.

Heldigvis er både utfordringer og mål allerede identifisert i Meld. St. 16 (2016-2017). Spesielt i kapittel tre i meldingen, hvor følgende utfordringer blir fremhevet, med forslag til tiltak:

  • forholdet mellom forskning, utdanning og praksisfeltet
  • studentaktive læringsformer
  • vurderingsformer som fremmer læring
  • utdanningenes kobling mot arbeidslivet
  • internasjonalisering

Digitaliseringen er med på å gjøre alt dette mulig. Når vi diskuterer høyere utdanning, må vi diskutere høyere utdanning i en digital tid. Digitaliseringen er en megatrend, som endrer samfunn og arbeidsprosesser, inkludert forskning, utdanning og arbeidsliv.

- Våre læresteder må derfor systematisk utnytte den digitale tids kunnskaps- og læringsteknologier, -metoder og -verktøy der disse bidrar til kvalitet, bedre læring og relevans for et fremtidig arbeidsliv, understreker Lanestedt.

Se hele vårt innspill til revidering av Langtidsplan for forskning og utdanning 2015-2024 her.

Skriv ny kommentar