Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Hvorfor fremmer vi digitale læringsformer for arbeidslivet?

Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning slår fast at «samfunns- og arbeidslivet er i økende grad preget av teknologisk endring. Bruken av digital teknologi fører til endringer på omtrent alle områder i det moderne samfunnet og har på kort tid kastet om på spillereglene i ulike bransjer» (s. 12). I produktivitetskommisjonens første rapport NOU 2015: 1 Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd (FD 2015) blir det videre pekt på utfordringer knyttet til arbeidslivets behov for omstilling til nye produktområder, nye produksjonsmetoder, nye markeder mm. Omstillingsprosesser i arbeidslivet krever utvikling av nye kompetanser som gir støtte for å styrke verdiskapingen i norsk arbeidsliv. Arbeidslivet krever også løpende oppdatering av kompetanse innen de fleste områder, der den viktigste læringsomgivelsen kan være på arbeidsplassen eller hjemme. Utdanning er derfor helt sentral for å sikre et kunnskapsbasert arbeidsliv i rask endring.

Det er betydelig oppmerksomhet om kvalitet og relevans i høyere utdanning, noe Meld. St. 16 (2016–2017) er ett uttrykk for. Dette understrekes videre i Nasjonal kompetansepolitisk strategi for 2017-2021 (KD 2017b), som peker på at kvalitet og relevans har sammenheng med styrket samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv. UH-sektoren må svare på de behovene arbeidslivet har for kunnskap og kompetanse, samtidig som aktørene i arbeidslivet må være tydelige på sine behov og bidra til kompetanseutviklingen. Dels innebærer kvalitet og relevans at studieprogram forbereder studenten på et fremtidig kunnskapsbasert arbeidsliv. Og dels innebærer det et samarbeid om utvikling av studietilbud for livslang læring.

Dette understrekes også i Meld. St. 16 (2016–2017), hvor det også vises til at digitaliseringen bidrar til å tilrettelegge for livslang læring:

Digitalisering av utdanningen gjør det enklere å koble grunnutdanninger og etter- og videreutdanningstilbud, blant annet kan digitale læringsressurser settes sammen på ulike måter og brukes og gjenbrukes både i grunnutdanninger og videreutdanninger. NOU 2014:5 MOOC til Norge – Nye digitale læringsformer i høyere utdanning anbefaler at utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet styrker sitt samarbeid om etter- og videreutdanning, og at MOOC benyttes som virkemiddel i dette arbeidet (s. 61).

MOOC er én fleksibel og skalerbar måte å tilpasse og organisere læringsressurser og -aktiviteter på, og gjør MOOC egnet i en livslang læring- og arbeidslivskontekst. Men også andre typer nettbaserte løsninger og skytjenester for kommunikasjon, samarbeid og deling er aktuelle i denne sammenhengen.

Skriv ny kommentar