Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Forskning på implementering av Canvas ved OsloMet og Universitetet i Stavanger

Fire studenter, to gutter og to jenter, to brune og to hvite, arbeider sammen med laptops
Foto: Solent Creatives (Creative Commons-lisens på Flickr)

Kan overgangen til ny læringsplattform med ny funkjonalitet være en brekkstang for å sette digitalisering av undervisning og vurdering på dagsorden? Vil ulik implementeringsstrategi påvirke undervisernes bruk av Canvas?  

Forfattere:
Irene Lona – prosjektleder, Digin Oslomet
Vegard Moen – førsteamanuensis, UiS

I løpet av de siste årene har vi sett store endringer i praksis og holdninger rundt digitalisering i høyere utdanning.  

Digitalisering har tidligere først og fremst blitt sett på som en administrativ hjelp, med tilhørende verktøy for å legge ut beskjeder, presentasjoner, filer, og ta imot innleveringsoppgaver. Nå ser vi det blir mer integrert i læringsdesignet hvor også muligheter for læringsanalyse og adaptiv læring undersøkes. 

Følgeforskning på implementering av Canvas

OsloMet og Universitetet i Stavanger (UiS) har sammen tatt initiativ til et forskningsprosjekt rundt innføring av nytt Learning management system (LMS). Begge institusjonene står foran de samme utfordringene, er omtrent like store og har begge valgt LMS-systemet Canvas. I dette prosjektet spør vi  hvilke muligheter og utfordringer som ligger i dette digitale skiftet. 

Vi har valgt å følge hverandre igjennom implementeringsprosessen, der begge institusjonene har ambisjoner om å se denne som en brekkstang for å sette digitalisering av undervisning, digital vurdering og digitale læringsmiljø på dagsorden. Som en del av dette samarbeidet har vi etablert et følgeforskningsprosjekt for å sammen samle inn og analysere data fra implementeringsprosessen.  

Målet med prosjektet er å følge innføringen av Canvas som nytt LMS ved de to institusjonene, med et særlig blikk på om en oppnår å sette digitalisering av undervisning på dagsorden. Prosjektet vil derfor også kunne kaste lys over hvordan institusjoner i UH-sektoren, gjennom et digitaliseringsprosjekt, utøver ledelse gjennom implementering og kunnskapsutvikling.  

Prosjektets problemstilling kan formuleres slik: Hva kjennetegner prosessen rundt innføringen av nytt LMS ved OsloMet og UiS?  

  • Hvilke utfordringer har en sett i implementeringen av Canvas og hvordan kan vi forstå disse? 
  • På hvilken måte har Canvas bidratt til bedre og mer effektiv organisering og digitalisering av undervisning?  

De to institusjonene har valgt noe ulik implementeringstakt noe som gir gode forutsetninger for å kunne studere ulike praksiser rundt implementeringen. OsloMet har bruktstudieåret 2017/18 til en gradvis innfasing av Canvas gjennom pilotering og to implementeringsfaser.  

UiS på sin side valgte å gå for full utskifting av gammelt LMS og innføring av nytt allerede tidlig høst 2017. Studieåret 2018/19 går implementeringen av nytt LMS inn i en driftsfase ved begge institusjonenen, og følgeforskningsprosjektet vil nå rette lys mot denne fasen. Bakgrunnen med ulik innfasing gir potensiale for å studere ulike sider ved implementeringsprosessen og til å lære av hverandres forskjellighet. 

Noen foreløpige funn og refleksjoner 

Den største forskjellen mellom de to institusjonene er selve implementeringsprosessen, der UiS var i gang med bruk av Canvas allerede fra studiestart høsten 2017, mens OsloMet har brukt lang tid på selve implementeringsfasen slik at alle enheter ved institusjonen først er i gang fra august i år.

OsloMet har dessuten hatt et eget delprosjekt knyttet til innovasjon og utvikling med et spesielt fokus på bruken av Canvas som læringsplattform og en utviklingsorientert implementering. Særlig har det på vært fokus på en oppsøkende tilnærming med opplæring ute i de enkelte fagmiljøene, påfølgende workshops og arbeidsstuer der lærere kan komme ved behov.  

Ved UiS har en lagt vekt på en rask implementering som deretter er fulgt opp av med lokal brukerstøtte fra IT-avdelingen. Prosjektet går nå inn i en driftsfase ved begge institusjonene og følgeforskningsprosjektet vil det neste året ha et fokus på institusjonaliseringsfasen. Her vil en se nærmere på om det er utviklet ulik praksis rundt bruk av Canvas ved de to institusjonene. Følgeforskningsprosjektet avsluttes våren 2019. 

Skriv ny kommentar