Fleksibelt fokus på Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø har bestemt seg for å bli nasjonalt ledende på nettbasert utdanning. Slik skal de få det til:

I strategien for 2009-2013 stadfestet UiT at de vil bli nasjonalt ledende og nyskapende innenfor desentralisert og nettbasert utdanning. Det overordnede målet er å vedlikeholde og oppdatere kompetanse i Nord-Norge, og sikre at større deler av landsdelens befolkning kan nås med relevante utdanningstilbud.

Bakgrunnen for strategien var økende etterspørsel fra kommende studenter og en beskjeden portefølje med fleksible studietilbud. Derfor bestemte styret mot slutten av 2010 å bevilge tre millioner kroner i året til å stimulere til fleksibel utdanning, over en prosjektperiode på fire år.

- Vi ser at det er behov for en klar strategi for fleksibel utdanning, sier prorektor for utdanning ved UiT, Britt Vigdis Ekeli (bildet). Hun leder styringsgruppen som skal tildele midlene etter søknad fra fakultetene på UiT.

Gode støtteordninger

UiT har lang historie med desentralisert utdanning, og hatt mange fleksible opplegg av forskjellig karakter. Nå er målet økt studiekvalitet og økt tilgjengelighet. Da er gode støtteordninger viktig for å stimulere fakultetene til å tenke nytt og fleksibelt.

- Sentralt skal vi bygge opp intensivordninger og infrastruktur, så blir det opp til fakultetene å ta seg av det faglige, sier Ekeli.

Universitetets Etter- og videreutdanningsenhet (Uvett), skal administrere ordningen. Prosjektet skal evalueres etter fire år, og en suksessfaktor vil blant annet være hvor mye ekstern finansiering som studiene får, for eksempel fra Norgesuniversitetet.

- Hva skal skje i praksis?

- Ingenting er spikret ennå, men vi har spilt inn en rekke spennende forslag, sier førstelektor Mariann Solberg (bildet) ved Uvett. Hun er med i forumet som har kommet med forslag til prioriteringer, overordna føringer og satsingsområder for tildelingene. Forum for fleksibel utdanning skal være et samarbeidsorgan, og ha en koordinerende rolle i prosjektet. Forumet består av represtentanter fra Avdeling for Utdanning, IT-avdelingen, Universitetsbiblioteket og Uvett.

Forslaget er blant annet å støtte fakulteter og miljøer som utvikler IKT-støttede studietilbud, og som legger vekt på deling og gjenbruk.

- Målet er å lage fleksible studietilbud, øke kvaliteten og gi bedre tilgang til undervisning, sier Solberg.

Digital skoleeksamen

Et annet forslag er å prøve ut digital eksamen, noe som også etterspørres av flere studentorganisasjoner på nasjonalt plan.

- I fleksible studier er det mye hjemmeeksamen, men vi vil prøve ut flere former – som digital skoleeksamen. En annen mulighet er at studentene kan bruke pc-laber på campus uten hjelpemidler. Det er viktig å få fram nye eksamensformer, blant annet for å få til god kvalitet i fleksible studier. Vi ønsker å legge mer vekt på at studentene kan jobbe som i arbeidslivet, der samarbeid og hjelpemidler står sentralt. Og der vanlig reproduksjon er mindre viktig. Eksamen skal også være en måte å lære på, og der teknologi brukes som pedagogisk videreutvikling, påpeker Solberg.

Det blir også følgeforskning, med en stipendiat knyttet til prosjektet.

Forumet foreslår at UiT i år deler ut midler til prosjekter som allerede er i gang, og her skal fakultetene prioritere. Neste år blir det normal søknadsrunde.