Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Digitalisering for utdanningskvalitet er et lederansvar

Forsideillustrasjon fra stortingsmeldingen Kultur for kvalitet

Digitalisering for utdanningskvalitet er et lederansvar. Dette understrekes i stortingsmeldingen Kultur for kvalitet og sammenfaller med viten fra Digital tilstand.

Den nye stortingsmeldingen understreker at fremragende undervisning ikke kan være ansvaret til den enkelte pedagogiske ildsjel. Utdanningskvalitet må både være et lederansvar og et felles ansvar for fagmiljøene.

Dette gjelder naturlig nok også når det gjelder digitalisering for utdanningskvalitet. Regjeringen forventer derfor "at institusjonene løfter utvikling av digitale løsninger til strategisk nivå og definerer mål og tiltak knyttet til digitalisering av læringsprosesser."

Strategisk forankring av arbeidet med digitalisering for utdanningskvalitet er sentralt for å lykkes, og vil være viktig for å styrke norsk høyere utdanning, understreker Norgesuniversitetets direktør Jon Lanestedt.

I siste utgave av vår undersøkelse Digital tilstand, fant vi at ansvaret for å ta i bruk digitale verktøy i stor grad overlates til den enkelte fagansatte, og sjeldnere understøttes av institusjonelt forankrede retningslinjer og handlinger, i hvert fall i praksis gjennom ledelse og organisering. En uheldig konsekvens av dette er at lærestedene på noen områder ser ut til å mangle helhetlig og strategisk tenkning rundt teknologibruken.

Tall fra Digital tilstand: 78% av ledere sier digitaliseringsarbeidet drives av ildsjeler

 

– Norgesuniversitetet er glade for at digitalisering fremheves i meldingen som et viktig virkemiddel for utdanningskvalitet på områder der vi allerede satser, blant annet med utlysninger på det meldingen omtaler som den "nasjonale konkurransearena" innen områder som aktiv læring, digitale vurderingsformer og samarbeid med arbeidslivet om digitale læringsformer, sier Lanestedt.

LES OGSÅ: Intervju med Hanne Schou Røising, leder av Program for utdanning, læring og studiekvalitet (PULS) ved Høgskolen i Østfold, om ledelsens betydning for kompetansehevingstiltakene knyttet til bruk av digitale verktøy.

Skriv ny kommentar