Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Digital tilstand – hvordan står det til?

Tre studenter sitter på BI i Oslo og snakker sammen om noe de ser på PCen

Nå undersøker vi hvordan lærestedene jobber med digital teknologi i undervisning og læring.

Den nasjonale undersøkelsen Digital tilstand gjennomføres nå for fjerde gang. I årets undersøkelse er vi spesielt interessert i å belyse utfordringer og muligheter med bruk av digital teknologi sett fra de faglig ansattes ståsted. Om lag 7000 fagansatte fra 10 ulike læresteder er invitert til å delta i undersøkelsen.

Spørsmålene tar sikte på å fange opp og belyse fire områder som kan ha betydning for institusjonens arbeid med digitalisering for utdanningskvalitet : 

  • Utstyr/tilgang, infrastruktur og fysisk læringsmiljø
  • Omfang og bruk av digital teknologi i undervisning, læring og vurderingspraksiser
  • Institusjonenes støttefunksjoner for utvikling av utdanningsfaglig kompetanse, inkludert bruk av teknologi til å fremme læring
  • Strategier og utdanningsledelse 
     

Det erstor oppmerksomhet knyttet til digitalisering for utdanningskvalitet. Siden forrige undersøkelse har vi både fått Meld. St.  16 (2016-2017) Kultur for kvalitet  og Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren. Begge disse peker på at studenter skal møte aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer der digitale muligheter utnyttes.

Resultatene fra undersøkelsen vil bidra med relevant og oppdatert kunnskap om utviklingen på dette feltet. Funn og analyser vil bli formidlet i løpet av våren 2019.

Skriv ny kommentar