Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Digital kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Illustrasjon av en undervisningssituasjon

Kompetanseheving er grunnlaget for den betydelige digitalisering som er nødvendig for utvikling av kvaliteten i høyere utdanning.

Kunnskapsdepartementet skal gjøre endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Her er noen sentrale poeng fra vår høringsuttalelse.

- Det er overraskende at den nye forskriften om ansettelse og opprykk ikke uttrykker høyere ambisjoner for digital kompetanse og det tilsynsforskriften kaller «kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring» hos undervisere, sier avdelingsdirektør Jon Lanestedt. 

Både Meld. St. 16 (2016-17) og Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021 fremhever at kompetanse er grunnlaget for den omfattende digitalisering som er nødvendig for utvikling av kvaliteten i høyere utdanning.

De to nevnte policydokumentene og utviklingen i det utdanningsfaglige feltet, hvor det legges klare føringer for digitalisering for utdanningskvalitet, danner bakgrunn for våre forventninger til den endrede forskriften. Derfor mener vi kravene der bør formuleres med et tilsvarende ambisjonsnivå som NOKUTs Veiledning om akkreditering av studietilbud. ​I veiledningen heter det blant annet:

Informasjon i søknaden skal minst inneholde:

  • Beskrivelse av fagmiljøets UH-pedagogiske, didaktiske og digitale kompetanse.
  • Beskrivelse av hvilke tiltak institusjonen har for å sikre og utvikle fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse.
  • Redegjørelse for fagmiljøets digitale kompetanse og hvordan denne sikres og vedlikeholdes

For nettstudier, dvs. kun nettstudium eller i kombinasjon med stedbasert studium («blended learning»), vil NOKUT ha innsyn i:

  • Prosedyre for opplæring i nettstudier for studenter og lærere
  • Dokumentasjon av læringsplattform for nettstudentene
  • Dokumentasjon av nett-/faglærernes rutiner for oppfølging av nettstudenter (som responstid osv.)

Det er videre vårt syn at for stilling som førsteamanuensis er det viktig at grunnleggende utdanningsfaglig kompetanse utvikles gjennom egne program, og at det ikke åpnes for at denne skal kunne utvikles gjennom egen undervisning alene. Dette for å sikre at fagmiljøenes kompetanse inngår som et strategisk virkemiddel i lærestedenes samlede arbeid for utdanningskvalitet, inkludert å sikre helhetlige studieprogrammer også med tanke på arbeidsmetoder og læringsformer.

Les hele høringsuttalelsen her.

Skriv ny kommentar