Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Vellykket Canvas-implementering ved Universitetet i Bergen

UiB er godt fornøyd med Canvas, som er den nyvalgte, foretrukne LMS-plattformen for store deler av norsk UH-sektor.

Vi har bedt Mathilde Holm, som er administrativ leder for DigUiB-programmet, om å dele litt av UiBs erfaringer fra overgangen til Canvas. Karianne Omdahl har vært prosjektleder for arbeidet.

Forankring og implementering

Hvordan har dere arbeidet med forankring i ledelsen og organisasjonen for øvrig?

– Digitalisering av læring, vurdering og formidling ved UiB er organisert som et program (DigUiB) ledet av viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, og implementeringen av ny læringsplattform er organisert gjennom dette programmet. Programmet har en styringsgruppe som forankrer både mot universitetsledelsen og mot faglig ledelse på fakultetene. I tillegg har vi brukt tid på å informere, presentere og diskutere med utdanningsdekanene, studielederne og fakultetsledelsene, forteller Holm. 

Hvilke konkrete tiltak har dere gjort for vellykket implementering?

– Det er mange grunner til at denne implementeringen gikk så raskt og smertefritt for organisasjonen. En klar beslutning fra ledelsen, et svært kompetent teknisk team som jobbet smidig og raskt med teknisk installasjon og oppsett, en erfaren prosjektleder som også kjenner UiB godt, godt samarbeid med fakultetenes superbrukere, og ikke minst et godt valg av læringsplattform. Vi opplever at Canvas er en løsning det er enkelt å jobbe med, og å lære seg. 

Mathilde Holm er administrativ leder for DigUiB-programmet.
Ny vurderingspraksis 

I 2017 fikk UiB støtte fra Norgesuniversitetet til å gjennomføre prosjektet Teaching and Learning in the Digital Age: Online Tools and Assessment Practices (TALIDA). Førsteamanuensis Robert Gray er leder av prosjektet, mens DigUiB er representert med Magnus Svendsen Nerheim. TALIDA-prosjektet skal de blant annet rekruttere og støtte 20 undervisere for å utvikle ny vurderingspraksis i deres kurs. På spørsmål om hvordan dette arbeidet går, svarer Holm at de har rekruttert 28 deltakere fra alle UiBs 7 fakultet som deltakere for å revidere og utvikle undervisnings- og vurderingspraksis til å fokusere på læring. 

– Disse inngår i et prosjektkollegium som treffes for uformelle dialoger knyttet til spesifikke utfordringer på emnene, samt på mer formelle utviklingsworkshops. Erfaringene fra det første halvåret viser at å arbeide med alternative vurderingsformer krever et helhetlig syn på studentenes læring i et emne eller program; gjennom klare læringsutbytter, god undervisning som sikrer læring, og vurderingsformer som evaluerer om studentene har lært det de skal og gjerne også medfører læring. 
 
Prosjektet skal lage gjenbrukbart opplæringsmateriell som kan deles med andre undervisere, og utvikle og implementere nye digitale verktøy og/eller forbedre eksisterende i Canvas for bedre å støtte medstudentvurdering og andre tilbakemeldingsstrategier. Har dere noe å dele på dette tidspunktet?
 
– Vi har utviklet prosjektnettsiden med et todelt fokus: Å være en digital ressurs for utdanningsutvikling; både for prosjektdeltakere og andre interesserte på institusjonen og i sektoren for øvrig. Samt å være et lavterskelområde for å formidle best-practice erfaringer fra pågående og avsluttede utviklingsprosjekt eller nye ideer om utvikling eller muligheter, i og utenfor TALIDA. 

Se prosjektnettsiden her

Involverer hele sektoren 

Hvordan vil dere arbeide for at det som utvikles i prosjektet når ut til resten av sektoren?

– Her spiller nettsiden til prosjektet en sentral rolle. Ved å kunne lete opp utviklingsprosjekter etter kategori av interesse ønsker vi å enkelt kunne vise til erfaringer, gode og dårlige eksempler på nye, pågående eller gjennomførte utviklingstiltak, og hva som fungerer og ikke fungerer for å forbedre studentenes læring. Vi ønsker å involvere hele sektoren i dette arbeidet, og komplimenterer gjerne erfaringer fra prosjektet med erfaringer fra nye, pågående eller avsluttede utviklingstiltak fra hele sektoren for å kunne skape en best mulig ressurs for utdanningsutvikling nasjonalt og internasjonalt, avslutter Mathilde Holm. 

LES OGSÅ: Slik jobber Høgskolen i Sørøst-Norge med Canvas
 

Skriv ny kommentar