Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Aktiv læring

Illustrasjonsbilde til aktiv læring. Studenter og undervisere jobber sammen.
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norgesuniversitetet frembringer og formidler systematisk kunnskap om hvordan digitale metoder og verktøy bidrar til aktiv læring i høyere utdanning.

Pedagogikk, organisasjon, faglig innhold og andre faktorer samspiller med, og endres av, teknologien. Dermed skapes nye didaktiske elemen­ter, nye muligheter og nye betingelser for å hjelpe studentene til å lykkes. Aktiv læring er et av våre innsatsområder de kommende årene, og skal i vår kontekst sees mot denne bakgrunnen.

Hva er aktiv læring?

I sin gjennomgang av forskningen på området definerer Prince (2004) aktiv læring som

any instructional method that engages students in the learning process. In short, active learning requires students to do meaningful learning activities and think about what they are doing […] The core elements of active learning are student activity and engagement in the learning process. Active learning is often contrasted to the traditional lecture where students passively receive information from the instructor (s. 1)

Innsatsområdet skal utforske tilrettelegging der studentaktive læringsformer er det bærende elementet. Vi ser aktiv læring som et alternativ til den monologiske forelesningen, som er en studentpassiv undervisningsform som i begrenset grad bidrar til læring. 

Omvendt undervisning

Det er knyttet betydelig internasjonal oppmerksomhet til omvendt undervisning, et pedagogisk rammeverk for å styrke aktiv læring som erstatning for forelesninger. Innsatsområdet utforsker ulike former for omvendt undervisning, og teknologiens bidrag til tilrettelegging for læring innenfor dette rammeverket.

Tilrettelegging for aktiv læring, i praksis gjerne innenfor omvendt undervisning, omfatter studentaktiv forskning, tilegnelse av "21th Century Skills", metoder for å skape aktivitet i store forelesninger, bedre oppfølging av studentene, samt styrking av motivasjon og gjennomføringsgrad. Innsatsområdet utforsker teknologiens rolle i slik tilrettelegging.

Prosjekter innen aktiv læring

Høsten 2016 lyste vi ut prosjektmidler til prosjekter innenfor tre ulike innsatsområder. Aktiv læring var et av disse. Prosjektene starter opp i 2017, og har en varighet på to år. Disse skal bidra til å øke kunnskapen om aktiv læring ved å utvikle ny undervisningspraksis og dokumentere erfaringene fra arbeidet.

Norgesuniversitet har en egen ekspertgruppe for digitalisering, kvalitet og aktiv læring.