Fleksibelt videreutdanningstilbud førte til økt samarbeid

Universitetet for miljø- og biovitenskap

 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har utviklet og gjennomført to fleksible/nettstøttede videreutdanningsemner i samarbeid med Tine. Se beskrivelse av prosjektet her.

De to tilbudene er “Nettbasert kurs i meieriteknologi (10 stp.) og “Interaktivt nettstudium i organisasjon og ledelse” (10 stp.). Begge emnene ble tilbudt første gang høsten 2010.

Det er vanskelig å frigi tid til kompetanseutvikling for små- og mellomstore bedrifter. Tine sine bedrifter er også spredt geografisk over hele landet. Både Tine og UMB så behov for fleksible tilbud hvor deltakerne kunne gjennomføre kompetanseheving på egen arbeidsplass.

Samarbeid mellom UMB, Nofima og Tine
UMB samarbeider med Nofima Mat (tidligere Matforsk) gjennom Matalliansen. Matalliansen har siden 2003 hatt et formelt samarbeid med Tine om blant annet kompetanseutvikling. Se om avtalen her. I forbindelse med dette samarbeidet er det foretatt kartlegging av Tine sitt behov for etter- og videreutdanning, og begge de to emnene som er utviklet her er et resultat av dette samarbeidet. UMB tilbyr også gjennom matalliansen et erfaringsbasert masterprogram i industriell matproduksjon,
som begge disse emnene kan inngå i.

Tilrettelegging av studiet

Pedagogisk tilrettelegging og valg av teknologiske løsninger har foregått parallelt med utvikling av det faglige innholdet for å sikre god og hensiktsmessig bruk av teknologi. I “Nettbasert kurs
i meieriteknologi” bygges studiet opp rundt meieriteknologiske utfordringer ved studentenes eget arbeidssted.

Fagmiljøet bidrar med teori, forskningsresultater og eksempler som kan belyse problemstillingene. Etter en fysisk oppstartssamling skjer all kunnskapsformidling- og deling via internet for at studentene i størst mulig grad skal kunne studere ved eget arbeidssted.

I dette arbeidet benyttes læringsplattformen Fronter og tilleggsapplikasjonen Elluminate. Studentene møter til nettmøter og gruppearbeid i sanntidsrom, og opptak av nettmøtene gjøres tilgjengelige i et nettarkiv. I nettarkivet deles også skriftlig dokumentasjon, videoopptak av forelesninger og studentproduserte videoopptak fra bedrifter. Studiet avsluttes med en fysisk sluttsamling.

Samarbeid internt ved UMB

I tillegg til den faglige kompetansehevingen har både UMB og Tine økt sin kompetanse i tilrettelegging og bruk av IKT i opplæringen. Den kompetansen vi trenger for å utvikle og gjennomføre nettbaserte studietilbud befinner seg ulike steder i organisasjonen, sier prosjektleder
Vigdis Johansen ved UMB.

Hun sier videre at de internt ved UMB gjennom dette prosjektet har kartlagt hvor kompetansen som trengs befinner seg, og fått verdifull erfaring med samarbeid mellom de forskjellige enhetene som må bidra for å ta i bruk nettbaserte læringsmedier. Læringssenteret ved UMB har hatt en sentral rolle i dette samarbeidet. De har utviklet en veileder med eksempler på digitale ressurser som er utviklet og bruken av ulike nettbaserte læringsverktøy som er tilgjengelig for de ansatte ved UMB via Fronter.

(Foto: Mowie Kay, 2009)

Forankring

UMB har gjennom prosjektet erfart at en viktig forutsetning for å lykkes med studietilbud i samarbeid med arbeidslivet er at tilbudet er forankret hos samarbeidspartene. Det er viktig å sikre at toppledelsen går god for at tilbudet er en viktig satsning som er nyttig for bedriften. Det er i dette
prosjektet sikret gjennom det godt etablerte samarbeidet mellom UMB og Tine. Videre er det viktig å sondere hvilke andre satsninger som er på gang eller planlegges i bedriften.

Studietilbudene som er utviklet her ville være egnet til å inngå i noen av Tines langsiktige satsninger, men tidspunktet for gjennomføring av dette prosjektet var ikke optimalt i forhold til disse satsningene. Når en skal planlegge studietilbud i samarbeid med bedrifter, er det viktig at en så tidlig som mulig kommer i dialog med IT-avdelingen i bedriften, for å sikre at de IT-løsningene en velger er kompatible med bedriftenes systemer.

I dette prosjektet fikk UMB en egen kontaktperson i IT-avdelingen hos Tine, noe som var nyttig for effektivt å kunne foreta små avklaringer underveis. Det er også viktig at den lokale arbeidsgiveren ser nytten av prosjektet for egen arbeidsplass. Den lokale arbeidsgiveren må ha forståelse for at det tar tid å studere, og sørge for tid og rammebetingelser som gjør det mulig for studentene å delta. Her er et viktig informasjonsarbeid som må skje før studietilbudet starter opp.

Videreføring

Begge studietilbudene som er utviklet er planlagt videreført etter at støtteperioden fra NUV er over. Emnet “Interaktivt nettstudium i organisasjon og ledelse” er gjennomført en gang
etter prosjektperioden. Emnet ble tilbudt på nytt høsten 2011, og tilbys igjen høsten 2012. UMB er i dialog med Tine om videreføring og videreutvikling av “Lærende nettverk i meieriteknolog”, som er planlagt tilbudt igjen høsten 2012.

For dette tilbudet jobbes det med å spisse tematikken mer, mens arbeidsformen i studiet vil bli videreført. Et skreddersydd kurs for kjøttbransjen, der deler av metodikken videreføres starter også i oktober 2012. Et annet tilbud som er utviklet i kjølvannet av NUV-prosjektet er Planteproduksjon i veksthus som er et delvis nettbasert 5-studiepoengskurs som ble igangsatt i 2011.


Teknologibruken fra NUV-prosjektet er også videreført i forskningsprosjekter ved UMB. Verktøyet Elluminate anvendes i dag som kommunikasjons/formidlingsplattform i et par brukerstyrte
forskningsprosjekter (samarbeid Campus Ås og industri).

Det er forskere som har deltatt i kursene innenfor NUV-prosjektet som har sett nytten av å bruke dem som kommunikasjonsverktøy i forskningsprosjekter.

Sist oppdatert: 11. feb 2013